Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Corporate investment fund a.s. se sídlem 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 29384737 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, B 4464.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky stanoví zásady provozu a užívání webových stránek www.womenof.cz (dále jen „Webové stránky“) a zásady užívání služeb (dále je „Služby“) poskytovaných obchodní společností Corporate investment fund a.s. (dále jen „Provozovatel“) prostřednictvím Webových stránek.

Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek, nebo kterékoli ze služeb Provozovatele potvrzujete, že jste si tyto Obchodní podmínky přečetli, souhlasíte s nimi a zavazujete se je dodržovat.

Obchodní společnost Corporate investment fund a.s. si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit nebo nahradit kteroukoli z podmínek, nebo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit Službu (zejména dostupnost jakékoliv funkce nebo obsahu), uveřejněním těchto změn na Webových stránkách nebo v e-mailovém oznámení zaslaném Uživatelům.

Obchodní společnost Corporate investment fund a.s. může stanovit omezení určitých funkcí a služeb nebo omezit přístup ke kterékoli nebo veškerým Službám, a to bez předchozího oznámení.

Obchodní společnost Corporate investment fund a.s. je výhradním provozovatelem Webových stránek a zároveň je autorem projektů zveřejněných na těchto Webových stránkách.

1.1. Definice základních pojmů

Provozovatel obchodní společnosti Corporate investment fund a.s. se sídlem 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 29384737 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, B 4464.

Webové stránky – stránky provozované obchodní společností Corporate investment fund a.s. se sídlem 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 29384737 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, B 4464, provozující webové stránky na adrese www.womenof.cz.

Projekt – záměr Provozovatele prezentovaný na Webových stránkách, za účelem získání finančních prostředků od jednotlivých Zákazníků na jeho realizaci,

Zákazník – fyzická nebo právnická osoba kupující předem stanovenou odměnu (produkt nebo službu za uvedenu cenu),

Odměna – předem stanovený produkt nebo služba, kterou Provozovatel nabízí s cenou u odměny uvedenou,

Investice – finanční prostředky složené Zákazníkem na určeném bankovním účtu za účelem jejich použití k financování Odměny.

  1. ZÍSKÁVÁNÍ PENĚZ OD ZÁKAZNÍKŮ

Provozovatel prostřednictvím projektů získává finanční prostředky od Zákazníků, za protihodnotu v podobě Odměny poskytované Provozovatelem, která je uvedena v popisu Projektu a odměny.

Veškeré Investice jsou shromažďovány na k tomu založeném účtu vedeném u společnosti.

Provozovatel není oprávněn jakkoliv nakládat s těmito prostředky do doby ukončení termínu Projektu. O průběhu Projektu je Zákazník průběžně informován Provozovatelem prostřednictvím Webových stránek.

Provozovatel zcela odpovídá za své Projekty, zejména za poskytnutí přesných a nezavádějících informací a splnění veškerých závazků uvedených v zápisu jakéhokoli projektu, který vytvoří.

Provozovatel má právo kdykoliv Projekt zrušit.

  1. POŽADAVKY NA PROJEKT

Provozovatel se zavazuje uvádět k Projektu zveřejněném na Webových stránkách a ke svým registračním údajům přesné a pravdivé informace, zejména je povinen uvádět a pravidelně aktualizovat své kontaktní údaje, fakturační údaje a číslo bankovního účtu, na který mají být poukázány finanční prostředky Zákazníků při úspěšném naplnění cílové částky Projektu.

Provozovatel se zavazuje, že bude uvádět číslo bankovního účtu, jehož je majitelem a ke kterému má plné dispoziční právo.

Provozovatel je povinen před vystavením Projektu na Webových stránkách uvést cílovou částku, která má být dosažena pro úspěšnou realizaci Projektu. Provozovatel se zavazuje, že tato cílová částka nebude v průběhu zveřejnění Projektu měněna a zahrnuje veškeré náklady související s Projektem, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů ke dni zveřejnění Projektu.

Provozovatel zveřejní popis Projektu vždy v českém jazyce a dále, dle jeho uvážení v dalších jazycích. Provozovatel stanovuje, že doba, po kterou bude Projekt zveřejněn, je neomezená, přičemž je rozhodnutím Provozovatele, jak dlouho nechá projekt zveřejněn na Webových stránkách.

Provozovatel není oprávněn po uveřejnění Projektu měnit podmínky zveřejněného Projektu, zejména výši cílové částky, měnit název Projektu, druh odměny, výši hodnoty odměny, změnu termínů zasílání odměn apod. V případě, že po zveřejnění Projektu dojde ze strany Provozovatele ke korektuře v popisu odměny nebo k poznámce k již zveřejněnému Projektu, a tato korektura či poznámka znamená snížení hodnoty odměny, Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, na základě které již zakoupil v Projektu odměnu, a to pro podstatnou změnu okolností.

Provozovatelem zvolený název Projektu ani popis Projektu nesmí obsahovat návrh k prodeji zboží nebo služby, která není přímo předmětem Projektu. Provozovatel smí k prezentaci Projektu připojit obrázky, fotografie, vide, hudbu apod., v takovém případě se zavazuje neporušovat při prezentaci Projektu žádná autorská práva, práva průmyslová, nepoužívat ochranné známky ve vlastnictví třetích osob bez jejich souhlasu a dodržovat zásady na ochranu práv duševního vlastnictví tak, jak je popsáno níže v Obchodních podmínkách. Provozovatel není oprávněn při popisu Projektu nebo odměny parazitovat na pověsti třetích osob, uvádět spojení Projektu nebo odměn se zavedenými značkami, logy nebo ochrannými známkami třetích osob, pokud k tomuto nemá souhlas vlastníka značky, loga nebo ochranné známky. Provozovatel je plně odpovědný za to, že veškeré osobní údaje uváděné v rámci Projektu, zejména osobní údaje třetích osob, jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a se zákonem o zpracování osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje nezveřejňovat v popisu Projektu žádné nemravné, pohoršující, rasistické či obdobné informace či materiály.

Pokud Provozovatel nabízí jako odměnu Zákazníkovi za poskytnutí investice hmotný produkt, je povinen uvést přesný popis produktu, a to v českém jazyce a popř. i v jiných jazycích. Provozovatel je povinen do popisu odměny uvádět jen informace vztahující se k tomuto produktu. Popis odměny nesmí být využíván jako inzerce na jiný produkt nebo službu anebo jako reklama k produktům nebo službám.

Pokud dojde v průběhu zveřejnění Projektu ke skutečnosti, která zakládá nemožnost plnění spočívajícího v poskytnutí odměn prezentovaných v popisu Projektu, má Provozovatel právo na zrušení poskytnutí dané odměny, avšak Provozovatel má povinnost nabídnout Zákazníkům jinou adekvátní odměnu se stejnou nominální hodnotou. Zákazník má právo v takovém případě odstoupit od smlouvy uzavřené s Provozovatelem pro podstatnou změnu okolností.

Provozovatel bere na vědomí, že Zákazník má v průběhu zveřejnění Projektu právo na odstoupení od smlouvy mimo důvodů uvedených v předchozím odstavci, a to až do doby uhrazení částky na účet vedený Provozovatelem.

Provozovatel se zavazuje informovat o jakékoli změně v Projektu ostatní Uživatele, a to zveřejněním informace do popisu příslušného Projektu.

Provozovatel se zavazuje splnit veškeré závazky vůči Zákazníkům, které uvedl v popisu Projektu, zejména se zavazuje dodržet termíny realizace Projektu, termíny pro zaslání odměn popsaných v Projektu, podobu, druh a výši odměny.

  1. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů týkajících se osob uveřejněných v rámci Projektu je Provozovatel. Může se jednat o osobní údaje těchto kategorií: jméno a příjmení, pseudonym, kontaktní údaje, podobizna. Provozovatel je současně správcem osobních údajů Zákazníků, kteří poskytují Investici v rámci projektu. Jedná se o osobní údaje těchto kategorií: jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa.

Realizace projektů vyžaduje zpracování osobních údajů uvedených v předchozím odstavci. S ohledem na výše uvedené Provozovatel v režimu Nařízení a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů stanovuje následující podmínky zpracování osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů je řádné poskytování služeb Provozovatele. Osobní údaje budou zpracovány Provozovatelem pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění poskytovaných služeb.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich uveřejnění na Webových stránkách, shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, zpřístupnění přenosem, třídění nebo kombinování, výmaz nebo zničení v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování služeb.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu uveřejnění Projektu.

Zpracování osobních údajů je bezplatné.

Provozovatel zajistí, že osobní údaje budou zpracovány v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.

Provozovatel přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.

Provozovatel je povinen vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení.

Provozovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Provozovatel je povinen zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu nařízení, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněný přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat.

Provozovatel je povinen postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

  1. PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE

Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či změnu popisu Projektu nebo odměny, dozví-li se o tom, že byla zveřejněním Projektu nebo popisem odměn porušena jakákoli práva třetích osob týkající se zejména práva autorského.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost z hlediska zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a není povinen zjišťovat původ finančních prostředků použitých v rámci Projektu.

  1. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., v platném a účinném znění, o ochraně spotřebitele, tímto Provozovatel informuje spotřebitele, že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou:

Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – obecný subjekt pro řešení spotřebitelských sporů (www.coi.cz)

Finanční arbitr, Legerova 1582/69, 110 00 Praha 1 – subjekt pro řešení sporů v oblasti finančních služeb (www.finarbitr.cz)

Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9 – subjekt pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb (www.ctu.cz)

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživateli a obchodní společností Corporate investment fund a.s. týkající se Služeb a užívání Webových stránek, a nahrazují veškerá předchozí sdělení a návrhy (ústní, písemné či elektronické) mezi Uživatelem a obchodní společností Corporate investment fund a.s.

Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Obchodních podmínek vyplývající se řídí českým právním řádem.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, toto ustanovení bude vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah a nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních oddělitelných ustanovení Obchodních podmínek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto Obchodní podmínky, stejně tak i Zásady ochrany osobních údajů, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou Uživatelé Webových stránek a Služeb informování prostřednictvím zveřejnění oznámení na Webových stránkách anebo zasláním oznámení prostřednictvím emailu. Znění nových Obchodních podmínek nebo Zásad ochrany osobních údajů je účinné ode dne jejich uveřejnění na Webových stránkách Provozovatele, není-li staveno jinak.